Quartier am Rosental: © W&V Architekten GmbH

Quartier am Rosental: © W&V Architekten GmbH

Quartier am Rosental: © W&V Architekten GmbH